Гостување на LARONDINA DANCE COMPANY, UK

Како дел од гостувањето на танц групата ЛАРОНДИНА во Скопје, која имаше свои претстави во Скопје и Велес, беше организирана и посета на 10 училишта во Скопје.  По еден танчер – лице со посебни потреби, заедно со својот придружник и волонтeр – преведувач од училиштето НОВА на 11.05.2016 ги посетија училиштата: ОУ Љубен Лапе, ОУ […]

Како дел од гостувањето на танц групата ЛАРОНДИНА во Скопје, која имаше свои претстави во Скопје и Велес, беше организирана и посета на 10 училишта во Скопје.  По еден танчер – лице со посебни потреби, заедно со својот придружник и волонтeр – преведувач од училиштето НОВА на 11.05.2016 ги посетија училиштата: ОУ Љубен Лапе, ОУ Владо Тасевски, ОУ Јоаким Крчовски, ОУ Кузман Јосифовски-Питу, ОУ Лазо Ангеловски, ОУ Христијан Тодоровски Карпош, ОУБраќа Рамиз и Хамид, ОУ Дане Крапчев, ОУ Круме Кепески и ОУ Димитар Поп Георгиев-Беровски.
На средбите, секоја организирана според потребите на училиштето, гостите заедно со своите придружници зборуваа за себе, за работата, за танцувањето и одговараа на поставените прашања од присутните ученици, родители или наставници.
Ресурсниот Центар им благодари на сите училишта и наставници кои ни ги отворија вратите и кои го овозможија ова дружење