Month: November 2014

Вмрежување на здруженија чија дејност е тесно поврзана со децата со посебни потреби

Здружението Ресурсен Центар на Родители на Деца со Посебни Потреби во рамките на своите активности има планирано вмрежување со други здруженија чија дејност е тесно врзана со децата со посебни потреби. Ваквото вмрежување ќе овозможи размена на искуства и информации како и полесен проток на истите и лоцирање на што повеќе семејства кои имаат член […]

Повеќе