Во рамките на тековниот проект со УНИЦЕФ, а врз основа на воочената потреба од продолжена психолошка поддршка на семејствата и после родителските кампови кои ги организираме како поддршка на родителите кои немале можност да присуствуваат на родителските кампови, Ви овозможуваме да добиете индивидуална и семејна психолошка поддршка од психолози кои се обучени од нашиот тим.
Психолошката поддршка за сега можеме да ја обезбедиме во неколку градови Скопје, Пробиштип, Битола, Штип, Пехчево, Велес, Крива Паланка, Гостивар и Тетово.

Бројот на термини кој што семејствата /родителите можат да ги искористат за бесплатна психолошка поддршка е ограничен со буџетите кои ни се покриени од донорите. 

Ги молиме заинтересираните родители за подеталните информации и резервирање на термин да се обратат на нашите телефони 02/2457-704,078/449-851 и 078/449-852,од понеделник до петок од 09:30 – 15:00 

ЛИСТА НА ЗДРУЖЕНИЈА, ЦЕНТРИ, ЗАВОДИ, СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО РАЗНИ ДИСФУНКЦИИ, ХЕНДИКЕП, РЕТКИ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
Скратено име

Целосен назив

Адреса

Лице за контакт и позиција

eмеил

Веб-страница

Главна целна група

(според типот на попреченост)

Краток опис на организацијата

Отворете ги прозорците (ОП) Здружение за промовирање на пристапот до нови технологии за лицата со попреченост „Отворете ги прозорците“ Бул. Партизански oдреди

62-2/29, Скопје

Владимир Лазовски, извршен директор contact@openthewindows.org vladimir.lazovski@openthewindows.org www.openthewindows.org Лица со попреченост Организацијата е целосно посветена на промовирање на асистивната технологија, т.е. овозможување пристап за лица со попреченост до компјутери и интернет.

Ја воведува асистивната технологија во редовното образование.

Нуди директни услуги за деца и лица со попреченост со примена на асистивната технологија.

МС-Мобилноста предизвик МС – Мобилноста предизвик Ул. Радишанска 107, Скопје Јагода Ристески извршен директор mobilitychallenge@hotmail.com www.mobilitychallenge.weebly.co m Лица со попреченост Застапување за подобрување на животот на лицата со попреченост, особено на жените со попреченост. Правата на лицата со попреченост се во фокусот на организацијата.
Фондација „Аполонија“ Фондација „Аполонија“ – Гевгелија Ул. Гевгелиски Партизански oдреди бр.1, Гевгелија Снежана Сарамандова проект менаџер fondacija@apollonia.com.mk www.apolloniafoundation.org/socia linclusion.mk Лица со попреченост Фондацијата промовира и поддржува активности во културата, образованието, спортот, здравството, социјалната заштита, екологија и др.

Со поддршка од волонтери се организираат разни рекреативни, социјални и други активности кои вклучуваат деца со и без попреченост.

Ластовица Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби

„Ластовица“

Бул.„Јане Сандански“ 35 –

5/1, Скопје

Роберта Митревска претседател nvolastovica@yahoo.com http://lastovica.org.mk/en/ Лица со попреченост Организира индивидуална и групна работа на лица со попреченост. Нуди поддршка на родители од страна на разни стручни профили.
Илинден Хуманитарно здружение на граѓани и лица со хендикеп „Илинден“ Ул. 9 бр. Н. Илинден, Скопје Христина Јосимовска претседател humani_ilinden@yahoo.com Лица со попреченост Oрганизира хуманитарни настани за лица со посебни потреби.
Сојуз на дефактолози Сојуз на дефактолози на

Република Македонијa

ДХО „Даре Џамбаз“ Ул. 11 октомври 42А, Скопје Горан Петрушев претседател info@sojuznadefektolozi.org http://sojuznadefektolozi.org/websi te/ Стручните профили кои што работат на полето на попреченост (Дефектолози) Професионална организација.

Поттикнува заеднички акции на дефектолози, логопеди, специјални (социјални) педагози кои работат со лицата со попреченост, како и на самите лица со попреченост, нивните родители или старатели, за прашања од заеднички интерес.

ВО МОЈОТ СВЕТ Здружение на граѓани за третман на лица со Аутизам, АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ Бул. Илинден 60/2, Скопје Златко Стојановски претседател contact@vomojotsvet.org.mk http://www.vomojotsvet.org.mk/ Лица со аутизам (аутистичен спектар на нарушувањата) Промовира подобри стандарди и вклучување на лицата со попреченост, во прв ред на лицата со аутистичен спектар на нарушувањата.
РЦПЛИП ПОРАКА Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Ул. Орце Николов бр. 122, Скопје Чедомир Трајковски претседател poraka@t-home.mk poraka@mol.com.mk vlado@poraka.org.mk http://poraka.org.mk/ Лица со интелектуална попреченост Ги застапува правата на лицата со интелектуална попреченост. Нуди информации и поддршка на родители на семејства на лица со интелектуална попреченост. Раководи со дневни центри за возрасни лица со интелектуална попреченост во Скопје и други градови низ Македонија.
ПЛИП – Порака – Приле Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА – Прилеп Ул. Стеван Апостоловски бб, Прилеп Раде Аљановски претседател https://www.facebook.com/poraka prilep?fref=ts&ref=br_tf Лица со интелектуална попреченост Дружење, социјализација на лицата со интелектуална попреченост и да се вклопат во средината во која живеат.
ЦПЛИПП – Демир

Хисар

Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Демир Хисар Ул. Маршал Тито бб, Демир Хисар Љубе Димчевски претседател poraka_dhisar@t-home.mk Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Кавадарци Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Кавадарци Ул. Плоштад Маршал

Тито бб, Кавадарци

Здравко Јаковлев претседател  

cplip_kav@yahoo.com

Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Гевгелија Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Гевгелија Ул. Маршал Тито бб, Гевгелија Кристинка Митовска претседател cplipporaka@yahoo.co Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Виница Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Виница Ул. Маршал Тито бр. 111, Виница Благица Стоиловска претседател stoilovska.blagica@yahoo.com Лица со интелектуална попреченост Унапредување на правата на лица со интелектуална попреченост.
ЦПЛИПП – Струмица Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Струмица Ул. „Крушевска Република“ бр. 21, Струмица Соња Фачевска претседател  

sonja_poraka@yahoo.com

Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Штип Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Штип Ул. Сутјевска бр.43б, Штип Лилјана Крстевска претседател  

kliljana@yahoo.com

Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Крива

Паланка

Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Крива Паланка Ул. Никола Тесла бб, Крива Паланка Даниеле Јакимовска претседател Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Делчево Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Делчево Бул. Македонија бр. 29/13, Делчево Реџеп Османов претседател  

osmanovr@yahoo.com

Лица со интелектуална попреченост Унапредување на правата на лица со интелектуална попреченост.
ЦПЛИПП – Радовиш Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Радовиш Ул. Маршал Тито бб, Радовиш Катерина Митева претседател  

tatjanakostadinova@yahoo.com

Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛИПП – Дебар Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Дебар Ул. Лиман Каба бр.3, Дебар Беким Аме претседател qendraepersonavemeaftesitekufizuar_p oraka@hotmail.com Лица со интелектуална попреченост Откривање, поддршка за вработување и целосно вклопување во опшеството.
ЦПЛИПП – Битола Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Ул. Даме Груев бр.99, Битола Слободан Велковски претседател v.cobce@gmail.com Лица со интелектуална попреченост Обезбедување помош и поддршка на лицата со интелектуална попреченост.
ЦПЛИПП – Куманово Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Бул. ЈНА бб, Куманово Рената Падуревиќ претседател Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦЛИП – Порака – Тетово Центар за лица со интелектуална попреченост – Порака Ул. „180“бр.19/9, Тетово Неделко Јаковчевски претседател n.jakovcevski@hotmail.com Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦЛИПП – Велес Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – Ул. „Благој Ѓорев“ бр.

70/10 1400 Велес

Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦЛИПП – Македонска

Каменица

Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА – М. Каменица Ул. „Каменичка“ бб – Општинска зграда 2304 М. Каменица Лица со интелектуална попреченост Социјализација на лицата со интелектуална попреченост и нивните родители.
ЦПЛМН – Порака – Неготино Центар за помош на лица со ментален хендикеп – Порака Неготино Ул.Киро Крстев бр.15, Неготино Гордана Трајковска претседател gorda_traj@yahoo.com negdailycentre@yahoo.com http://www.porakanegotino.org.mk/

kontakt.html

Лица со интелектуална попреченост Раководи со дневен центар за возрасни лица со интелектуална попреченост. Раководи со првите служби за домување во заедницата за лица со интелектуална попреченост во Скопје и Неготино.
ПОРАКА НАША Здружение на Регионален центар за лица со интелектуалена попреченост ПОРАКА НАША Ул. Бајрам Шабани бб, Куманово Благица Димитровска претседател poraka.ku1999@yahoo.com poraka.nasa@yahoo.com www.zduzenieporakanasa.org Лица со интелектуална попреченост Регионален дневен центар за возрасни лица со интелектуална попреченост. Обезбедува грижа и третман на лицата со интелектуална попреченост како и остварување и заштита на нивните права.
Порака Нова Центар за подобрување на квалитетот на живот на лица со интелектуална попреченост и нивните фамилии Порака Нова Ул. Владо Малески бб, Струга Соња Маџовска претседател poraka.struga@gmail.com porakanova@yahoo.com http://porakanova.blog.com/ Лица со интелектуална попреченост Раководи со дневниот и рекреативниот центар со содржини кои се адаптирани на деца, млади и возрасни со умерена и тешка интелектуална попреченост.
РХЦ Регионален хендикеп центар Ул.Стеван Апостоловски бб, Прилеп Никола Димовски претседател  

rhcp@mail.com.mk

http://www.fsrim.org.mk/ Лица со попреченост Овозможување дружење и социјализадија на лицата со попреченост.
Down Syndrome Center

(DSC)

Центар за Даунов синдром Ул. Томе Томшиќ, Скопје Ида Мантон претседател downsyndrome.mk@gmail.com www.downsyndrome.mk Лица со интелектуална попреченост Лoбира и ги застапува правата на лицата со

Down синдром, нуди поддршка на семејствата со лицa со Down синдром.

Дајте ни крилја Здружение на граѓани за лица со дисфункција, хендикеп, ретки болести и посебни потреби „Дајте

ни крилја“

ул.Ѓорѓи Димитров бр.13

Скопје

Ребека Јанковска Ристески претседател contact@dajtenikrilja.mk www.dajtenikrilja.mk Лица со попреченост Организираат активности за лица со попреченост како терапевтско јавање и терапевтско пливање. Нудат поддршка на родителите преку информации, консултации и хуманитарна помош каде е потребна. Јавно ги промовираат можностите на лицата со попреченост и ретки болести.
СОЛЕМ Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби – СОЛЕМ Бул. „Јане Сандански“ бр.

116/3 – 16, Скопје

Искра Росо извршен директор info@solem.org.mk;

iskra.roso@gmail.com

www.solem.org..mk Лица со интелектуална попреченост и комбинирани потешкотии Организира креативни работилници за лица со интелектуална попреченост. Го промовира самозастапувањето на лицата со интелектуална попреченост.
МНЗА Македонско научно здружение за аутизам Бул. Гоце Делчев бр. 9а, Скопје Владимир Трајковски претседател vladotra@fzf.ukim.edu.mк

president@mssa.org.mk

www.mssa.org.mk Лица со аутизам (аутистичен спектар на нарушувањата) Научни истражувања во полето на аутизам, како и градење на капацитетите на други преку организирање на семинари, работилници и друго.
СОМ Специјална Олимпијада

Македонија

Ул.Ѓурчин Кокале бр.7, Скопје Ана Петровска директор Ap2604@yahoo.com s/resources/CountryProfiles/Europe Лица со попреченост Организираат спортски тренинзи и натпревари за лица со интелектуална попреченост, како и учество на национални и меѓународни натпревари.
Марко Поло Експлорер Здружение на родители на деца со аутизам – Марко Поло Екплорер Владимир Стојановски претседател markopoloex@gmail.com Лица со аутизам (аутистичен спектар на нарушувањата) Подобрa идентификација на децата со аутизам и нивно вклучување во опшеството.
НССРМ Национален сојуз на слепи на Република Македонија (НССРМ) ул. „Костурски херои“ бр.

46, Скопје

Жарко Селковски претседател mknssrm@gmail.com http://nsiom.org.mk/SSRM_en.asp x www.nssrm.org.mk Лица со оштетување на видот Сојузот се залага за остварување на сите човекови права на слепите лица.
ЗСЛ – Скопје Здружение на слепи лица

– Скопје

Ул. „29 Ноември“ бр.46

Скопје

Благица

Петровска zdruzenie.slov@yahoo.com

Претседател

Лица со оштетување на видот Сојузот се залага за остварување на сите човекови права на слепите лица.
ЗСЛ – Тетово Здружение на слепи лица

– Тетово

Ул. Предраг Јанчевски бр.

2, Тетово

Хамди Џемаил претседател  

Slepi.tetovo@hotmail.com

Лица со оштетување на видот Пронаоѓање, едукација и вработување на лицата со оштетен вид.
ЗСЛ – Струмица Здружение на слепи лица

– Струмица

Ул. Маршал Тито бр. 180, Струмица Горане Мицев zdrnaslepistrumica@gmail.com Лица со оштетување на видот Социјализација на лицата со оштетен вид.
ЗСЛ – Битола Здружение на слепи лица

– Битола

Ул.Населба Карпош бб, Битола Владе Димитровски претседател zdruzenienaslepibt@yahoo.com Лица со оштетување на видот Социјализација на лицата со оштетен вид.
ЗСЛ – Кочани Здружение на слепи лица

– Кочани

Ул. Гоце Делчев бб, Кочани Круме Гогов претседател  

gordana.velkova58@yahoo.com

Лица со оштетување на видот Откривање, вработување и целосно вклопување во опшеството.